Van belang

Het is van belang dat wij ons goed leren uit te drukken.

Dit betekent dat we in groei en bloei tot uitdrukking laten komen van dat wat er in werkelijke liefde werkelijk toe zal doen.

Allereerst moeten we dan natuurlijk weten wat er onder werkelijke liefde verstaan kan worden. 

Maar ook is het van belang dat we in ons leven doorkrijgen dat de mens te maken heeft met een strijdende natuur.

 

Een strijdende natuur en over wat dit is.

De mens is op de wereld gekomen en heeft eigenlijk vanaf het begin des levens al  te maken met een zogeheten strijdende natuur.

De mens is niet automatisch goed en staat vrijwel altijd bloot aan tal van verleidingen en beproevingen, vaak zonder dat hij hier zelf erg in heeft.

Deze verleiding bestaat dus ook niet voor niets en heeft de bedoeling voor de mens om er achter te komen van wat zijn eigenlijke doel in het leven is

 

Verhalen

Eigenlijk bestaan alle verhalen van mensen uit die zogeheten strijdende natuur en een fundamentele boek met heel erg veel voorbeeldverhalen  over de hele schepping, waar men mee te maken krijgt en hoe men hier het beste mee om kan gaan, wordt HET BOEK of DE BIJBEL genoemd.

Boeken van strafrecht over de hele wereld zijn hierop veelal op gebasseerd. Toch mag men niet vergeten dat het hierbij om vaak gewone mensen gaat die dus eigenlijk allemaal te maken krijgen met die strijdende natuur. 

Het Bijbelboek krijgt doordat de Godmens die op aarde kwam, een totaal nieuwe wending. De mens krijgt te maken met de verhalen van hun ouders, grootouders en zeer verre grootouders, opeens te maken met de Godmens die plotseling op de wereld staat in een waarlijk mensgestalte zoals als dat al op veel plaatsen in de het oude Tenstament kon worden aangekondigd.

De komst brengt zeer grote verwarring teweeg bij de mensen die teveel  in de menselijk gemaakte wetten wilden gaan geloven. Dit is dan ook precies de reden geweest waarom God als de mensenzoon is verschenen.

Eigenlijk schreeuwde de mens  om de gelijkenis van de Godmens waarvanuit een ieder was ontstaan. Men las en geloofde immers al vele eeuwen dat de mens naar het evenbeeld van God zelf geschapen was. ( zie Genesis 1:26)

 

Voorbeelden:  God =  Jezus Christus

 

We kunnen Jezus Christus zien als God en die kwam ook al in levende lijfe voor in het oude Testament met bijvoorbeeld de voorbeelden:

* Genesis 18:10  Hier spreek God  en dus "Jezus Christus" tot Abraham

* Daniel 10 Hier krijgt Daniel eveneens bezoek van God en dus "Jezus Christus" tot Daniel.

 

Of interest


It is important that we learn to express ourselves well.

This means that we allow growth and bloom to express what will really matter in true love.

First of all we must of course know what can be understood by real love.

But it is also important that we realize in our lives that humans are dealing with a warring nature.

 

A warring nature and about what this is.

Man has come into the world and actually has to deal with a so-called warring nature from the beginning of life.

Man is not automatically good and is almost always exposed to numerous temptations and trials, often without realizing it.

This temptation therefore does not exist for nothing and has the intention for man to find out what his actual purpose in life is'.

 

Stories

Basically all the stories of people consist of that so-called warring nature and a fundamental book with a lot of example stories about all of creation, what one has to deal with and how best to deal with it is called THE BOOK or THE BIBLE. Books of criminal law all over the world are often based on this.

Yet it should not be forgotten that these are often ordinary people who actually all have to deal with this warring nature.

Because of the God-man who came to earth, the Bible book gets a completely new turn. Man has to deal with the stories of their parents, grandparents and very distant grandparents, suddenly with the God-man who suddenly appears in the world in a true human form, as if this could already be announced in many places in the old Tenstament.

The coming causes great confusion among the people who wanted to believe too much in the human-made laws. This is precisely why God appeared as the Son of man.

In fact, man was crying out for the likeness of the God-man from which each one originated. After all, it had been read and believed for many centuries that man was created in the image of God himself. (see Genesis 1:26)

 

 

Examples: God = Jesus Christ


We can see Jesus Christ as God and he already appeared in the flesh in the Old Testament with the examples:

* Genesis 18:10 Here God and thus "Jesus Christ" speak to Abraham

* Daniel 10 Here Daniel also receives a visit from God and thus "Jesus Christ" to Daniel.

Maar hoe drukken we ons  uit?

Als mens drukken wij ons uit met verschillende vormen van communicatie waarvan we kunnen aannemen dat we deze gereedschappen van onze schepper hebben gekregen. Dit is natuurlijk niet alleen het woord, ook de klank, de beweging en het beeld.

Dus eigenlijk de vormen van kunst die ons als voorbeelden gegeven zijn. Toch dient men ook bij de kunst allert te zijn dat het niet vanuit enkel puur zakelijk en winstgevend oogpunt door de mens gemaakt is. Kortom, is men teveel begaan met puur en alleen eigen liefde, dan draagt dat ook geen preder doel.  Ik zie het meeste kans van slagen wanneer mensen vanuit verschillende kunsten werkelijk tot een allesvattende harmonie kunnen komen en hiermee zeker een bovenstaande Geest van werkelijke liefde kunnen dienen.

But how do we express ourselves?

 

As humans, we express ourselves through various forms of communication that we can assume received these tools from our creator. This is of course not only the word, but also the sound, the movement and the image.

So actually the forms of art that have been given to us as examples. Nevertheless, one should also be aware that art is not made by man from a purely business and profitable point of view. In short, if one is too concerned with pure and only own love, then that does not have a broader goal. I see the best chance of success when people from different arts can really come to an all-encompassing harmony and with this certainly can serve an above Spirit of real love.

Maak jouw eigen website met JouwWeb