Professor Albert Mehrabian

Albert Mehrabian (born 1939 in an Armenian family in Iran), currently Professor Emeritus of Psychology, UCLA, has become known best by his publications on the relative importance of verbal and nonverbal messages. His findings on inconsistent messages of feelings and attitudes have been quoted throughout human communication seminars worldwide, and have also become known as the 7%-38%-55% Rule, for the relative impact of words, tone of voice, and body language when speaking.

 

Albert Mehrabian (is geboren in 1939 in een Armeense familie in Iran), emeritus hoogleraar psychologie, UCLA, is het meest bekend door zijn publicaties over het relatieve belang van verbale en non-verbale boodschappen worden. Zijn bevindingen over inconsistente boodschappen van gevoelens en attitudes zijn geciteerd in de menselijke communicatie seminars over de hele wereld, en zijn ook bekend geworden als de 7% -38% -55% regel, voor de relatieve impact van woorden, intonatie en lichaamstaal als spreken.

 

albert merhrabianGeschreven door: Vincent van Vliet  

Dr. Albert Mehrabian (1939, emeritus Professor) is bekend geworden met zijn baanbrekende theorieën over verbale als non-verbale communicatie. Over de gehele wereld worden zijn theorieën geciteerd, met name zijn ontwikkelde communicatiemodel 7%-38%-55%.

Voordat het vakgebied psychologie Mehrabian’s aandacht trok, behaalde hij een BSc. en MSc. graad in werktuig bouwkunde en natuurkunde aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Vanuit deze achtergrond wist Mehrabian dat het toetsen van validiteit van subjectieve constateringen, wetenschappelijk erg lastig was. Eén van zijn mijlpalen in de vorm van erkenning voor onderzoek hiernaar is het behalen van zijn doctorate (Ph.D.) aan de Universiteit van Clark in 1964. Merhabian heeft in totaal meer dan 40 jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van psychologische schalen en grote theoretische modellen voor het beschrijven en meten van complexe psychologische verschijnselen.

Vanwege ontwikkeling van zijn onderzoek heeft Mehrabian methoden ontwikkeld voor het selecteren van namen van personen die bevorderd zijn voor een gewenste indruk voor een profiel (ethisch, zorg, populair, plezier, succes, mannelijk en vrouwelijk) en methoden voor het selecteren van product, dienst, of bedrijfsnamen die bevorderd zijn voor het benaderen van de consument.

Mehrabian heeft voor grote wetenschappelijke journals gezorgd waaronder Journal of Personality and Social Psychology en de Journal of Psychology. Daarnaast heeft Merhrabian een aantal boeken geschreven. Ook in de praktijk heeft Mehrabian adviesrollen vervuld bij wereldwijde organisaties waarbij strategische en complexe vraagstukken op het gebied van communicatie aan de orde van de dag waren. Inmiddels is Merhrabian met pensioen.

Bekende publicaties van Mehrabian et al.

 • 1996. Pleasure-arousal-dominance: A general framework for describing and measuring individual differences in Temperament. Journal: Current Psychology, vol. 14, no. 4, pp. 261-292.
 • 1994. Effects of color on emotions. Journal of Experimental Psychology-general, vol. 123, no. 4, pp. 394-409.
 • 1981. Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth. ISBN 0-534-00910-7.
 • 1980. An Approach to Environmental Psychology. The MIT Press, ISBN-10: 0262630710, ISBN-13: 978-0262630719.
 • 1977. Evidence for a three-factor theory of emotions*1. Journal of Research in Personality, vol. 11, no. 3, pp. 273-294.
 • 1972. Non verbal Communication. Chicago, IL: Aldine-Atherton. ISBN 0-202-30966-5.
 • 1972. A measure of emotional empathy. Journal of Personality, vol. 40, no. 4, pp. 525-543.
 • 1971. Silent Messages (1st ed.). Belmont, CA: Wadsworth. ISBN 0-534-00910-7.
 • 1969. Significance of posture and position in the communication of attitude and status relationships. Journal: Psychological Bulletin, vol. 71, no. 5, pp. 359-372.
 • 1968. Male and Female Scales of the Tendency to Achieve. Journal: Educational and Psychological Measurement, vol. 28, no. 2, pp. 493-502.
 • 1967. Inference of attitudes from non verbal communication in two channels. Journal of Consulting Psychology , vol. 31, no. 3, pp. 248-252.
 • 1967. Decoding of Inconsistent Communications. Journal of Personality and Social Psychology 6 (1): 109–114.

http://www.scienceprogress.nl/communicatie/communicatie-model-mehrabian

Posted in Literatuur - Communicatie

communicatie nonverbGeschreven door: Vincent van Vliet  

Wereldwijd communiceren we met elkaar door middel van taal, gebaren, tekens en pictogrammen. Het is bijna onmogelijk om niet te communiceren. Om meer inzicht in communicatie te krijgen, onderzocht hoogleraar in de psychologie dr. Albert Mehrabian, in de jaren zeventig het belang van non-verbale communicatie.

7% – 38% – 55%

De invloed van non-verbale communicatie is sterker dan in eerste instantie werd aangenomen. Mehrabian onderzocht de effecten van tegenstrijdige boodschappen. Hoe komt het dat iemand die stampvoetend hard schreeuwt ´ik ben niet boos´ toch niet geloofwaardig overkomt?

Zodoende dat Mehrabian een model ontwikkelde, waarin hij aantoonde dat slechts 7% van wat wij communiceren, bestaat uit de letterlijke inhoud van de boodschap. Het vocale stemgebruik, zoals de toon, intonatie en volume, neemt 38% in beslag en maar liefst 55% van de communicatie bestaat uit lichaamstaal. Dit 7 – 38 – 55 -model wordt vandaag de dag nog steeds veelvuldig gebruikt.model communicatie me

Oorzaak

Maar hoe is het te verklaren, dat de mens eigenlijk maar voor 7% naar de inhoudelijke boodschap luistert? Dat heeft met het natuurlijk instinct te maken. De eerste mens had een onontwikkeld stemgeluid en was aangewezen op non-verbale communicatie en de uitstoot van klanken. Hierdoor is de non-verbale communicatie diep geworteld in de hersens en gebruiken we dit vandaag de dag nog steeds primair.

Drie elementen

Volgens Mehrabian bestaat intermenselijke communicatie uit drie elementen:

 • gesproken woorden – wat wordt er letterlijk gezegd
 • intonatie – hoe wordt iets gezegd (stemgebruik)
 • lichaamstaal – welke houding, gezichtsuitdrukking en gebaren heeft iemand

Het gesproken woord is hierbij onderdeel van de verbale communicatie en de intonatie en de lichaamstaal zijn beide onderdeel van de non-verbale communicatie. Intonatie is daarvan de vocale factor en lichaamstaal de non-vocale factor. Gezamenlijk wordt er wel over de 3V´s gesproken: Verbaal, Vocaal en Visueel.

Dominant

De non-verbale elementen tonen vooral de gevoelens en meningen van een persoon. Wanneer iemand iets zegt, kan het zijn dat zijn lichaamstaal en intonatie domineren, waardoor er geen overeenstemming is met wat hij zegt en wat hij uitstraalt. Het is absoluut een fabel, dat we wereldwijd met anderstaligen kunnen communiceren, louter door middel van non-verbale communicatie. Het gaat om de wisselwerking, waarbij de non-verbale elementen dominant zijn.

Congruentie

Bij communicatie gaat het behalve om deze wisselwerking ook om het feit dat de non-verbale en verbale elementen elkaar ondersteunen en congruent aan elkaar zijn. Wat iemand vertelt, krijgt dan meer kracht en overtuiging door de gebaren en intonatie die hij daarbij maakt. De boodschap komt absoluut ongeloofwaardig over, wanneer er geen sprake is van congruentie en de ontvanger kan daardoor volledig op het verkeerde been worden gezet. Onbewust focust hij nu eenmaal meer op de non-verbale elementen, die gezamenlijk altijd zullen domineren.