Tijdsgeest en onze voorbeelden in de kunst

Zeitgeist: moving forward / official release

                                              foto van Louis Bouwmeester met zijn jongste dochtertje Wiesje, die ik zelf nog eens maakte vanaf een van de allereeerste

verschillen in smaak

UIT DE JAREN 60-70

• SMAAK 1• SMAAK 2


• SMAAK 3

onderbroken optreden van de Rolling Stones

NOG 10 JAAR LATER

   

MARIANNE FAITFUL met  een nummer van de Rolling Stones en de Beatles

HET NUMMER VAN JACQUES BREL

AU SUIVANT

EEN NUMMER OVER HET DOM ACHTER DE KUDDE AAN GAAN LOPEN

het is heel veel gezongen door andere mensen overal ter wereld

THE NUMBER OF JACQUES BREL 

AU SUIVANT

A NUMBER ABOUT STUPID WALKING

AFTER THE HERD

it has been sung a lot by other people all over the world

Jacques Brel  - Au Suivant

WIE VOLGT?

Geloven en vertrouwen

en nog 3versies van het zelfde lied

Interview met Jaques Brel (Belgisch zanger)

Interview with Jacques Brel (Belgian singer)

-Jacques Brell...

- Mag ik een sigaret?

- Ik heb er geen.

- Heeft iemand een sigaret?

Hoeveel nummers heb je uitgevoerd?

- Ik weet het niet. Ongeveer twintig.

Is het elke dag hetzelfde?

- Elke dag. Soms twee keer, zoals vandaag.

Hoe lang ben je op tournee?

- Tien en een halve maand per jaar.

Hoe lang ga je nog door?

- Ik doe dit al 12 jaar, 6 jaar op deze plek.

Hoe lang ga je door?

- Het is een fysiek probleem.

- Als de *suprarenalen stand houden...

Is dit een marathon?

- Soort marathon, dat klopt.

-Van een afstand lijkt het een marathon.

Maar op dagelijkse basis is dat niet zo. Vergelijk dit met bijvoorbeeld mijnbouw

of aan staalarbeiders, voor een funace.

Dat zijn veel vermoeiendere activiteiten.

Is zingen volgens jou een daad van liefde of een strijd? - Liefde is een strijd. Zingen is dat ook.

Ik wil van beiden houden, maar soms moet ik mezelf bedwingen. Soms moet ik ze bedwingen, om een ​​soort van liefdesrelatie tussen ons op te bouwen.

Hou je van vechten?

- I do. Ik hou van fechten, niet fysiek...

Sorry, mijn shirt plakt een beetje.

Ik vecht, omdat het een deel van mij is, daar hou ik van. Ik haat het om op te geven.

Jij houdt ook van liefde.

Ik geef de voorkeur aan tederheid boven liefde. Ik hou van een liefde...

Ik hou van warmte.

En vriendschap.

Bijna hetzelfde.

Wie van liefde houdt, mag verlangen naar geluk. Wat is geluk voor jou?

- Iedereen wil het, maar het is anders.

Liefde is de reden voor mijn gevecht.

Het is geen zinvolle reden.

Iedereen verlangt naar tederheid.

Het is een alibi, niet alleen reden om te leven. Iedereen heeft hoop.

Het is niet nodig om het te verheerlijken.

- Gaat jouw poëzie over geluk? Ik schrijf geen poëzie, ik ben geen dichter. Ik schrijf liedjes.

Poëzie heeft niets met liedjes te maken.

Mensen halen alles door elkaar. Zingen is iets anders. Een liedje moet recht zijn. Het is geschreven om gezongen te worden.

Poëzie is iets meer, het is iets waar je onder de oppervlakte naar moet kijken en in alle rust van moet genieten.

Het is heel anders... zoals stierenrennen en zeilen op de Rijn.

Er is geen vergelijking.

- Hou je van het leven?

Niemand vraagt mij naar mijn mening.

Op een dag leefde ik. Je hebt ermee te maken.

Of de moed hebben om zelfmoord te plegen, maar dat is iets waar je niet aan denkt als  kind wanneer je je realiseert dat je werkelijk leeft.

Aangezien ik er niet voor gekozen heb om te leven, ga ik er liever van uit dat ik het in ieder geval mooi en nuttig moet gaan maken.

Gebruik het voor kleine, onbelangrijke dingen, of voor grote onbelangrijke dingen. Niets is ernstig. Als ik moet leven, dan moet ik het leuk maken, in plaats van me te concentreren op mijn ambitie of op trivialiteiten zoals geld of andere gemene belangen.

 

Zou je kunnen leven zonder te zingen?

- Dat zou helemaal geen probleem zijn.

hoewel ik niet zou kunnen leven zonder te schrijven. Ik moet schrijven, het geeft me een goed gevoel. Maar zingen... Ik heb tot nu toe gezondigd, omdat het de enige reden is voor een zoon om te bestaan. Dus ik moet mijn liedjes zingen, hoewel ik het niet wilde, maar niemand wilde mijn liedjes zingen.

Als een idioot moest ik ze zingen.

Waarom vond niemand je liedjes leuk?

Ze vonden dat ze slecht klonken. Ze hadden gelijk. Wat hen betreft.

Sommige dokters, misschien net zo dom als ik, zouden zeggen dat ik hier niet aan aangepast ben.

Ik kan niet in andermans schoenen gaan staan.

Ik denk dat niemand dat kan, behalve de meest voorkomende dingen. Dan is het mogelijk.

Je kunt iemand anders zijn en zeggen:

"Het is droog vandaag."

Dat is alles wat je kunt doen.

- Jacques Brell...

- Can I have a cigarette?

- I don't have one.

- Does anyone have a cigarette?

How many songs did you perform?

- I don't know. About twenty.

Is it the same every day?

- Every day. Sometimes twice, like today.

How long are you on tour?

- Ten and a half months per year.

How long will you keep going on?

-I've been doing this for 12 years, 6 years at this place. How long will you keep on?

- It is a physical problem.

- If the suprarenals hold up...

Is this ike a marathon?

- Kind of marathon, that's right.

-From a distance, it looks like a marathon.

But on a daily basis, it isn't. Compare this to, say, mining

or to steel workers, in front of a funace.

Those are far more exhausting activities.

According to you, is singing an act of love or a battle?

Love is a battle. Singing is both.I want to love them,

but sometimes I have to force myself.

Sometimes I have to force them, in order to build a kind of love relationship between us.

Do you like to fight?

- I do. I like to fight, not physically...

Sorry, my shirt is a bit sticky.

I fight, because it is a part of me, I like that.I hate to give up.You also like love.

I prefer tenderness to love. I like a love...

I like warmth.

And friendship.

Nearly the same thing.

The one who likes love, may long for happiness.

What is happiness for you?

- Everyone wants it, it's different.

Love is an excuse for my fight.

It isn't a meaningful reason.

Everybody longs for tenderness.

It is an alibi, not only reason for living. Everybody has hopes.

No need to glorify it.

- Is your poetry about happiness?

I don't write poetry, I am not poet. I write songs.

Poetry has nothing to do with songs.

People are mixing everything up. Singing is something different. A song has to be straight. It is written in order to be sung.

Poetry is something more, it's something you must look at below the surface, and savour in peace.

It is very different... like racing bulls and sailing on the Rhine.

There is no comparison.

- Do you like life?

Nobody asked me my opinion.

One day I was alive. You have to deal with it.

Or have the courage to kill yourself, which is something you don't think of as a kid when you realise you 're alive.

As I didn't choose to live, then at least I should make it beautiful and useful.

Use it for little, unimportant things, or for big unimporant things. Nothing is serious.

If I have to live, then I should make it nice, rather than focus on my ambition or on trivialities like money or other vile interests.

 

Could you live without singing?

- That would be no problem at all.

though I couldn't live without writing.

I have to write, it makes me feel good.

But singing... I 've been sining up to now, because it is the only reason for a son to exist.

So I have to sing my songs, although I didn't want to, but nobody wanted to sing my songs.

Like an idiot, I had to sing them.

Why didn't anybody like your songs?

They thought they sounded bad. They were right.

 

As far as they were concerned.

Some doctors, maybe just as stupid as me, whould say that I am not adapted to this.

I can't step in someone else's shoes.

 

I think nobody can do that, excapt for the most common things.

Then it is possible.

You can be somone else and say:

"It's dry out today."

That is all you can do.

Gelijkenissen

Legioen is een verhaal van alledag. Het gaat over een man die bezeten is door vele demonen of duiveltjes in zijn hoofd. Het gaat dus eigenlijk over de absurde ziektebeelden die mensen zich in hun hoofd kunnen gaan voorstellen. Erg vaak komen zij hierdoor helemaal vast  te zitten en in grote eenzaamheid terecht. Daarmee leven ze dan in afzondering van de maatschappij. Een maatschappij die hen niet meer zal begrijpen. Zij zullen misschien eens dood  gevonden kunnen worden in de goot van een verlaten straatje, in een hoekje van een armenhuis of tegenwoordig in een huis waar ze jaren lang liggen weg te rotten. De beelden die ze hebben, zitten vaak vol monsters of demonen. Monsters en demonen die hun iets aan willen doen denken ze dan. Maar ze begrijpen niet dat zijzelf die mosters of demonen gestalte hebben gegeven. Daarvoor is dus een onverschrokkene medemens nodig, iemand die hem ziet en hen een hand wil aanbieden die men misschien in eerste instantie ruw ter zijde wil schuiven.

 

similarities

Legion is a story of everyday life. It's about absurd illnesses that people can get into their heads. Very often they are therefore completely stuck and in a great loneliness go. Actually they live in complete isolation from society. A society that they will not understand. They will perhaps even death can be found in the gutter of a deserted street or in a corner of a poorhouse. The images they have, are full of monsters and beasts. Monsters and beasts who want to do something they think. But they no longer understand that the ghosts and monsters themselves stature can give. For this is a non verschrokkene neighbor, someone who sees and wants to offer him a hand that he initially instanti e rough side wants to slide.

 

 


 

 

Regels

 

Meningen

 


Joop Visser

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb